WHATSAPP

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Kurum tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (“KVKK”) uygun şekilde, kurum ile ilişkili kişilere ait her türlü kişisel veriler muhafaza edilip kullanılmaktadır.

Kurum, KVK Kanunu kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede, mevzuata uygun bir biçimde işlemektedir.

Bu metnin amacı; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve kişisel haklar ile ilgili konularda genel bilgilendirme yapmaktır.

Kişisel Verilerin Toplanma – Saklanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kurum ile paylaşılan kişisel veriler, web sitesine yapılan yazılı/dijital başvurular, manuel ya da dijital yöntemlerle, ofis, dış mekân, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır.

Kişisel veriler, elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda muhafaza edilmektedir.

Belirtilen yöntemlerle toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel veriler, aydınlatma metninde bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Paylaşılan kişisel veriler;

• Kurum tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişileri ve/veya temsil edilen kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, kurumun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

• Kurum tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

• Kurumun iş ortakları, tedarikçileri veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

• Kurumun düzenlediği eğitim, seminer, etkinlik veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla yürütülecek faaliyetler,

• Kuruma gelen katılımcıların kayıt işlemlerinin yürütülmesi, kurumun akademik ve diğer faaliyetlerinin ifası, geliştirilmesi,

• Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde; hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi; kurum tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülme süreçlerinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması;

Kişisel veriler, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

• Kurum nezdindeki eğitim, çekim ve danışmanlık faaliyetlerini sürdürmek, kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, kurum tesis ve binalarının iç ve dış alanlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, SGK, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

• Yetki verilmiş olunan, kurum adına faaliyette bulunan şirketler ve temsilcileri,

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerin tabi olduğu kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

• Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

• Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

• Veriler, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılabilir, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenebilir.

• Kurum adına bilgilendirme yapan iş ortaklarına sadece kuruma verdikleri hizmet kapsamında bilgilendirme yapabilmeleri için hizmet kapsamına giren veriler paylaşılabilecektir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği Kişisel Haklar;

Kişisel veri sahipleri olarak, bireysel haklara ilişkin talepleri aşağıda düzenlenen yöntemlerle kuruma iletmeniz durumunda kurum, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, kurum tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

• Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talepler, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kuruma bildirilebilir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya pasificfilm@gmail.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.